ایران تمدن

آشنایی با تمدن ایران

سوالات مسابقه ي دهه ي فجر دبيرستان الزهرا(س) بهمن 1387

  ۱-رژيم شاه براي اگاهي از ميزان قدر ت روحانيت در سال ۱۳۴۱چه اقداماتي انجام داد؟                                                             

الف: لايحه ي انجمن ايالتي و ولايتي        ب:بركناري علي اميني           ج:روي كار امدن علم د:انقلاب سفيد

2- چه  كسي مجبور به اعتراف به شكست درلايحه ي ايالتي وولايتي شد؟

الف: علي اميني    ب:علم             ج:هويدا                   د:هيچ كدام

3-رفورم امريكايي رژيم شاه به   چه معروف است ؟

الف:انقلاب سفيد         ب: اصلاحات ارضي         ج: ايالتي وولايتي           د:هيچ كدام

4-حا دثه ي مد رسه ي فيضيه ي قم در چه تاريخي صورت گرفت؟

الف: فروردين 1342        ب: محرم 1342     ج: نوروز1341        د:اول فروردين 1342

5-واكنش امام خميني پس از حادثه ي مدر سه ي فيضيه ي قم چه بود؟

الف: تحريم سكوت      ب: تقيه           ج: فقط اعتراض نمودند        د   دعوت به  تظاهرات مردمي

6-در عاشوراي سال 1342 سخنران ...................بودكه انقلاب سفيد را محكوم كرد.

الف: حاج مهدي عراقي        ب: امام خميني         ج: ايت .......كمالوند       د: ايت.....طالقاني

7-دستگيري امام در جريان 15 خرداد 1342 تا چه زماني طول كشيد؟

الف: ده ماه         ب: نه ماه           ج: يازده ماه          د:هيچ كدام

8- تبعيد امام به تركيه به دنبال مخالفت ايشان با چه قضييه اي بود؟

الف: كاپيتولاسيون         ب: مخالفت با انقلاب سفيد        ج: لايحه ي ايالتي    د: حضور خارجيان

9- بعد از تبعيد امام  ايشان از تركيه به كدام كشور تبعيد شدند؟

الف: عراق      ب: فرانسه            ج: كويت            د: پاريس

10-وابستگي رژيم پهلوي به بيگانه از چه زماني اشكار تر شد؟

الف: بعد از 15 خرداد 1342 ب: از اغاز كار شاه  ج: بعد از تبعيد امام    د: گزينه ي 1و3

11-نقش ايران در منطقه ي خاورميانه در زمان شاه حمايت از چه سياستي بود؟

الف: حمايت از سياست امريكا      ب: حمايت از سياست كشور هاي غربي  ج:حمايت از شوروي

د: همه ي موارد

12-از خصوصيات اين نخست وزير شاه اين بود كه هيچ اصالت وپشتكاري از خود نداشت؟

الف:  اسدلله علم              ب: حسنعلي منصور     ج: اميرعباس هويدا          د: هيچ كدام

13-در 21 فروردين 1344ضارب شاه در كاخ مر مر چه كسي بود؟

الف: شهيد سيد علي اندرزگو    ب: محمد بخارايي   ج: رضا شمس ا بادي      د:شهيد نواب صفوي

14-از جمله جشنهاي پر خرج در دوران شاه را كه كمر اقتصاد ايران را شكست مي توان......نام برد؟

الف: جشن تاج گذاري   ب:جشنهاي 2500 ساله ج: جشن صدمين سال رضا خان د: همه ي موارد

15-سا ز مان اطلاعات و امنيت بهلوي جه نام  داشت؟

الف: موساد       ب:ساواك             ج: اينتلجنت سرويس                 د: هيج كدام

16-كدام  سا ز مانهاي جاسوسي سازمان اطلاعات شاه را حمايت ميكرد ند ؟

الف: سيا ي امريكا          ب: موساد     ج: روجيلد ها        د: موارد الف و ب

17-هدف اصلي بر نامه هاي فرهنكي رزيم شاه .................................. بود؟

الف: اسلام زدايي           ب: جايكزيني فرهنك شا هنشا هي  ج: تقليد از غرب      د: همه ي موارد

18-مهم ترين فعاليت سياسي كه در ميان توده ي مردم وجود داشت را مي توان:

الف: نهضت ازادي    ب: زنده نمودن ياد ونام امام خميني     ج: انجمن هاي اسلامي      د: همه ي موارد 

19- اين گروه پس از تبعيد امام در سال 1343 شاخه اي نظامي تشكيل دادند؟

 

الف: حزب ملل اسلامي      ب: هيا تهاي موتلفه ي اسلامي     ج:مجاهدين خلق      د: فداييان اسلام

 

20- نخستين اقدام هياتهاي موتلفه ي اسلامي ترور چه كسي بود؟

 

الف: سپهبد رزم ارا       ب:ترور حسنعلي منصور              ج:هويدا                    د: هيچ كدام

 

21-عامل اصلي پيروزي ملت ايران  بر عليه رژيم شاه چه بود؟

 

الف:حقا نيت مبارزات مردمي     ب:معرفي حقايق قراني      ج:وجود برنامه ي اموزشي وتربيتي     د:همه موارد

 

22-مهم ترين اتفاقي كه در ابان سال 1356 رخ داد چه بود؟

 

الف: شهادت حاج اقا مصطفي خميني  ب:درگذشت دكتر شريعتي   ج:مقاله يتوهين اميزبه امام د:مقاله ي احمد رشيدي مطلق

 

23- اين روز........  روز تجلي ايمان و اراده ملت  وروز حماسه  بود؟

 

الف – 17 شهريور 1357  ب -19 دي 1356  ج – 16 دي 1356  د –  همه موارد

 

24- بعد از ممانعت دولت  كويت از ورود  امام ايشان به  كدام كشور عزيمت  نمودند؟

 

الف : عراق                ب : فرانسه                       ج  :  تركيه              د: عربستان

 

25 – حادثه 13 ابان  سال  57  مصادف با چه اتفاقي بوده  است ؟

 

الف : تبعيد امام به عراق در سال  43   ب : تبعيد امام به تركيه در سال 43   ج : كاپيتولاسيون  د : هيچ كدام

 

26- روز  13 ابان به  چه معروف  است ؟

 

الف : روز  دانش  اموز              بك روز دانشجو                ج : روز بسيج  مستضعفان    د : روز جهاد

27- شاه در چه تاريخي  از  ايران  فرر كرد ؟

 

الف : 12  بهمن 57         ب : 26 دي 57            ج : 22  بهمن 57         د : 23 دي 57

 

28- امام  در چه تاريخي  به ايران امد ؟

 

الف : 15 بهمن 57                ب : 12 بهمن 57             ج :22 بهمن 57           د : 26 بهمن 57

 

29- نخستين نهاد انقلاب اسلامي  كه به  فرمان  امام ايجاد  شد ؟

 

الف : جهاد سازندگي            ب :  كمييته  انقلاب اسلامي            ج : سپاه پاسداران       د: كمييته  امداد

 

30 – تسخير لانه  جاسوسي  امريكا در چه تاريخي روي داد ؟

 

الف : ابان  58             ب : بهمن 57             ج : شهريور 57                   د : اذر 58

 

 

+ نوشته شده در  87/10/12ساعت 0:52  توسط گوهرشاد  |